سلام نظامی هندی به روحانی!

سلام نظامی هندی به روحانی!