تصویر نیم سوخته شهید صدر
۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
شیرینی معروف شهر نجف
۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
کباب کوبیده در موکب اربعین
۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
قهوه عربی در اربعین
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
ایستگاه ماساژ زوار
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
نظامی عراقی پای دیگ نذری
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴