bazarnews

برچسب ها
برچسب: اتاق ایران و افغانستان
در گفتگو با رئیس اتاق ایران و افغانستان مطرح شد؛
سلیمی گفت بای د توج ه داش ته باش یم... به رغ م مش کلات سیاس ی و منطق ه... و حمل ه ب ه نفتکشه ا و تحری م... د و نبود نوس انات ارزی در ب ازار هم...
گروه بورس بانک و بیمه بازارنیوز یک ی از مهمتری... ن دغدغه ه ای تولیدکنن دگان صادرکنن دگان تج ار... و بازرگان ان کش ور ثب ات در ن رخ... ارز به منظ ور برنامه ری زی دقی ق اهداف...
کد خبر: ۶۲۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵


بازارنیوز