bazarnews

کد خبر: ۳۷۳۴۱
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۱
بازارنیوز گزارش می دهد:
ایران از درآمد جهانی صنعت گردشگری فقط 0.8% سهم دارد که برای کشوری با این امکانات و ظرفیت ها، قابل قبول نیست.

گروه کار و تعاون بازارنیوز: ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺘﻞ داری و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه آن در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻫﺘﻞ  داری ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.

آﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﺮان

اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی 136 ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن، رﺗﺒﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ در جهان رتبه 87، بهداشت رتبه 79، منابع انسانی و بازار کار رتبه 105، زیرساختهای فناوری اطلاعات رتبه 94 و میزان مناسب بودن محیط تجاری رتبه 79 را اعلام نموده است. نکته جالب توجه آن است که ایران فقط 0.8% درآمد جهانی در این صنعت را داراست. این آمار با توجه به ظرفیتهای موجود نظیر مکانهای تاریخی، استعداد طبیعی، ویژگیهای مردم شناختی، فرهنگی و جغرافیایی که توانمندی زیادی برای توسعه توریسم دارد، قابل تامل است.

آﻣﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﺘﻠﺪاری در اﯾﺮان

ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﺘﻠﺪاری از اﻧﻮاع ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی در رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺘﯽ وزارت ﺗﻌﺎون تا کنون تعداد 1200 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﺘﻠﺪاری در ﮐﺸﻮر 15 ﻫﺰار و  ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. (بطور میانگین 13 نفر برای یک تعاونی). استانهای مازندران و گیلان با 194 و 111 شرکت تعاونی با گرایش گردشگری و هتلداری بیشترین تعداد ثبت تعاونی های گردشگری و هتلداری را در بین استانها داراست.

تعاونی گردشگری، رمز موفقیت تایلند/اشتغالزایی هر تعاونی گردشگری برای 15 نفر + جدول

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ  ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ، روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، اﻣﺎﮐﻦ درﻣﺎﻧﯽ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﻇﺮﻓﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺪک و اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﭘﺬﯾﺮش و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، اﺳﮑﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮ، ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﺮﮐﺪام از ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.  

ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در روﻧﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﺎون

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻫﺘﻠﺪاری در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ....ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺷﻐﻞ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﮐﺸﻮر روﻧﻖ ﯾﺎﺑﺪ، درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده و اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺗﻌﺎون اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 

ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪادادی و ﺗﻨﻬﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻔﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و از رﻓﺎﻫﯽ درﺧﻮر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻋﻮارض، ﺿﻌﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ورود و ﺧﺮوج اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﺪم آﻣﻮزش، ﺿﻌﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، باید ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و اﺻﻮﻟﯽ برای ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎونی، ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: