bazarnews

کد خبر: ۴۴۷۰۰
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۵
بر اساس مصوبه هیت وزیران، اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو (هر دستگاه یک نفر) در تهران تشکیل می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه ای مصوبه هیئت وزیران را به وزارتخانه های وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت کار و رفاه اجتماعی و دادگستری را  ابلاغ کرد. متن مصوبه(پیشنهاد شماره 020/5840 مورخ 1397/2/29 وزارت جهاد کشاورزی)  به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه 1397/9/25 به پیشنهاد شماره 020/5840 مورخ 1397/2/29 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی موضوع تصویب نامه شماره 40260 ت 34274 ک مورخ 1387/3/20 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در بند الف بعد از واژه صنفی واژه کشاورزی اضافه می‌َود.

ب- بند (د) حذف و بند (هـ) قبلی به عنوان بند (د) تلقی و بندهای (ب)، (ج)، (د) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ب- فرد صنفی کشاورزی: هر شخص حقیقی و یا حقوقی که در یکی از مشاغل تولیدی و خدماتی، کشاورزی و منابع طبیعی خود را در زمینه بهره‌برداری از منابع آب، خاک و منابع طبیعی گیاهی و جانوری در یک یا چند نوع از رشته‌های زیر قرار دهد.

1- زراعت

2- باغداری و درتختکاری ماهر و غیر ماهر

3- دامپزشکی دامداری و تلویدات دامی، زنبور عسل و کرم ابریشم

4- طیور و ماکیان

5- آبزی‌پروری و صیادی (شیلات)

6- جنگل داری، جنگل‌کاری، مرتع‌داری، آبخیزداری و بیابان‌زدایی (منابع طبیعی)

7- آن بخش از خدمات و صنایع تبدیلی بلافصل کشاورزی که با یک مرحله تبدیل نوعا از طریق روستاییان و عشایر انجام می‌شود.

    بیشتر بخوانید

        100 اپلیکیشن کشاورزی رونمایی شد

        158 نمونه بخش کشاورزی معرفی شدند

تبصره - در صورت بروز اختلاف در مصادیق رشته‌های موضوع جزء (7) این بند نظر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور لازم‌الاجرا است.

ج- واحد صنفی کشاورزی‌هر واحد تولیدی یا خدمات کشاورزی و منابع طبیعی که به صورت ثابت یا سیار توسط فرد یا افراد صنفی کشاورزی یا اخذ پروانه کسب کشاورزی برای فعالیت‌های موضوع بند (ب) این ماده دایر بوده و یا دایر می‌شود.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز عالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری، اشتغال از دستگاه‌ها هستند چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات موضوع این ایین‌نامه نمایند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه مذکور، با رعایت این آیین‌نامه و بر اساس قانون نظام صنفی نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

د- صنف: گروهی از افراد صنفی کشاورزی که ماهیت فعالیت آنان از یک یا چند نوع فعالیت همگن بوده و در هر یک از رشته‌های هفتگانه موضوع بند (ب) این ماده قرار می‌گیرند.

ج - متون زیر به عنوان بندهای (هـ) و (و) و به ماده (1) اضافه می‌شود:

هـ - اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای ب و ج این ماده که پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می‌رسند و دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی می‌باشند.

و - پروانه کسب کشاورزی: مجوزی که طبق این ایین‌نامه برای فعالیت در مشاغل کشاورزی موضوع بند ب این ماده به صورت موقت یا دائم از سوی اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان مربوط به فرد صنفی کشاورزی واجد شرایط داده می‌شود.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای صدور پروانه کسب کشاورزی با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و پس از تصویب در هیئت یاد شده توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- تحصیل این پروانه داوطلبانه بوده و مانع فعالیت کشاورزی نیست. لکن تنها دارندگان این پروانه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

2- ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 2- ساختار نظام صنفی کشاورزان شامل اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‌باشد.

3- متن زیر به عنوان ماده 3 به فصل اول ایین‌نامه اضافه می‌شود:

الف - هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرف‌ بخش کشاورزی

ب - دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی

ج - حضور در مجامع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و زمینه‌سازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی.

د - تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی.

هـ - تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‌های خدمات کشاورزی.

و- نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات بهره‌برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی

تبصره - وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف، کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران در چهارچوب این آیین‌نامه، اساسنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای ابلاغ می‌شود.

4- فصل‌های دوم تا ششم حذف و متون زیر به عنوان مواد 4 تا 12 به عنوان فصل دوم محسوب می‌شود

فصل دوم - ساختار نظام صنفی کشاورزی

ماده 4- در هر شهرستان افراد و واحدهای صنفی کشاورزی با رعایت این آیین‌نامه، اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این آیین‌نامه اقدام می‌کنند.

تبصره 1- حد نصاب تعداد افراد و واحدهای صنفی کشاورزی برای تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه و پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- اتحادیه صنفی کشاورزی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان را که در چارچوب این آیین‌نامه به اتحادیه ابلاغ می‌شود. اجرا نماید.

ماده 5- هر شهرستان دارای یک اتاق اصناف کشاورزی شهرستان می‌باشد. اتاق مذکور مرکب از هیئت مدیره اتحادیه‌هیا صنفی کشاورزی هر شهرستان بوده و انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این آیین‌نامه و اساسنامه مربوط را برعهده دارد.

تبصره - اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران را ظرف 5 روز از تاریخ دریافت، به اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه مراجع مذکور می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را برای اجرا به اتحادیه‌های صنفی کشاورزی ابلاغ کنند.

ماده 6- برای اداره امور کلان نظام صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو (هر دستگاه یک نفر) در تهران تشکیل می‌شود و به عنوان بالاترین مرجع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نظام صنفی کشاورزی در چهارجوب قوانین و مقررات مربوط عمل می‌کند.

تبصره 1- تعداد نماندگان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌های هر استان در اتاق اصناف کشاورزی ایران یک نفر می‌باشد که توسط اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان و با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران معرفی می‌شوند. به ازای هر 40 هزار نفر عضو اتحادیه‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های هر استان یک نماینده به سهمیه آن استان اضافه می‌شود ولی در هر حال تعداد نمایندگان هر استان حداکثر 5 نفر خواهد بود.

تبصره 2- نحوه انتخاب نمایندگان اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها بر اساس دستوراعلملی است که به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‌کسد.

ماده 7- هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از هفت عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل است که شش عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل آن از بین اعضای غیر دولتی اتاق مذکور با رای مخفی اعضای اتاق یاد شده برای چهار سال انتخاب می‌شوند و عضو هفتم هیئت رئیسه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین یم‌شود. همزمان با انتخاب اعضای هیئت رئیسه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل)‌برگزار می‌شود.

ماده 8 - هیئت رئیسه انتخاب ظرف پانزده روز پس از انتخاب تشکیل جلسه می‌دهد. و از میان اعضای غیر دولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌شکند. همچنین در این جلسه دو نایب رئیس (اول و دوم) یک دبیر و یک خزانه‌دار انتخاب می‌شود.

ماده 9- مدت عضویت اعضای غیر دولتی اتاق اصناف کشاورزی ایران در هیئت رئیسه نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیئت مدیره اتحادیه صنفی کشاورزی و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت عضویت هر عضو، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

ماده 10- رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با وظایف و اختیارات زیر، بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی کشاورزی ایران است.

الف - نمایندگی نظام صنفی کشاورزی در مراجع داخلی و بین‌المللی

ب- مسئولیت اجرای مصوبات اتاق اصناف کشاورزی ایران

ج - نظارت بر عملکرد دبیرخانه اتاق اصناف کشاورزی ایران

د- تهیه پیشنهادهای لازم برای تحقق اهداف مندرج در آیین‌نامه و ارائه آن به اتاق اصناف کشاورزی ایران

هـ تهیه دستورالعمل چگونگی صدور پروانه کسب کشاورزی و ارائه آن به هیئت رئیسه جهت تصویب

و - هماهنگی در نظارت بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها.

ز- ابلاغ دستورالعمل‌ها مصوبات و بخشنامه‌ها

ح - انجام مکاتبات اداری نظام صنفی

ط - انجام سایر امور محوله از طرف اتاق اصناف کشاورزی و سایر امور ضروری برای اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به نواب رئیس تفویض کند.

ماده 11- به منظور برنامه‌ریزی، هدایت ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها، اتاق اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‌ها،  هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت وزیران جهاد کشاورزی (رئیس شورا)‌کشور، دادگتسری، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی و سیار وزرا حسب دستور جلسه و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران و بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی حسب دستور جلسه و بدون حق رای تشکیل می‌شود.

تبصره 1- کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان با ترکیب بالاترین سطح دستگاه‌های متناظر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل می‌شود.

تبصره 2- دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان به ترتیب در وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌هیا فوق به موجب دستورالعملی است کهب ه پینشهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‌رسد.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به شرح زیر است:

الف - تصویب دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این آیین‌نامه.

ب- رسیدگی به اختلافات بین کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان‌ها، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌ها و اتا قاصناف کشاورزی ایران و اتخاذ تصمیم لازم.

ج رسیدگی و ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط مربوط.

د. رسیدگی و ابطال انتخابات و یا عزل اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران در صورت وجود جهات ابطال یا عزل مطابق ضوابط مربوط.

هـ - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق اصناف کشاورزی ایران و تصویب آنها پس از استماع گزارش بازرس.

و - سایر مواردی که به موجب این آیین‌نامه به هیئت مذکور محول شده است.

تبصره 1- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان متناظر با ساختار نظام صنفی کشاورزی در دستور العمل های مربوط که به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‌رسد. خواهد بود.

تبصره 2- ضوابط مربوط به بندهای ج و د این ماده از سوی اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران می‌رسد.

5- عنوان فصل‌های هفتم، و هشتم به فصل‌های سوم و چهارم اصلاح و شماره مواد ذیل این فصل‌ها از 27 تا 39 به 13 تا 25 تغییر می‌یابد و ماده 40 حذف می‌شود.

6- متنون زیر به عنوان مواد 26 و 27 به عنوان فصل پنجم تلقی می‌شد.

فصل پنجم- سیار مقررات

ماده 26- اتحادیه‌های صنفی کشاورزی موظفند پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند.

تبصره - اتاق اصناف کشاورزی شهرستان موظف است پنج درصد از کل وجوه دریافتی موضوع این ماده را به حساب اتاق اصناف کشاورزی ایران واریز نماید.

ماده 27 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، اساسنامه‌های الگوی ساخترا نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید.

اساسنامه‌های مذکور پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار می‌گیرد تا زمان ابلاغ این اساسنامه‌ها، اساسنامه‌های موجود لازم‌الاجرا است.

 

اقتصادآنلاین

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: