bazarnews

کد خبر: ۶۲۹۹۴
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱
عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر:
بر اساس آیین نامه استخراج فرآورده‌های پردازشـی رمزنگاری شـده در کشور، مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع اســت.

گروه بازار دیجیتال بازارنیوز: هیئــت وزیــران در جلســه ۶ مــرداد ۱۳۹۸ آیین نامــه اســتخراج فرآورده‌های پردازشـی رمزنگاری شـده در کشـور را تصویـب کرد. مطابــق ایــن آیین نامــه، تأمیــن بــرق متقاضیــان اســتخراج رمزارزهــا صرفـاً بـا دریافـت انشـعاب بـرق از شـبکٔه سراسـری یـا احـداث نیـروگاه جدیــد خــارج از شــبکه سراســری صــورت می‌گیــرد. تعرفــه بــرق متقاضیــان اســتخراج فرآورده هــای پردازشــی رمزنگاری شــده رمزارزهــا(ماینینـگ) نیـز بـا قیمـت متوسـط ریالـی بـرق صادراتـی بـا نـرخ تسـعیر سامأه نیما، کــه وزارت نیــرو تعییــن و اعلام می‌کنــد، محاســبه و اعمـال خواهـد شـد.

همچنیـن، تعرفـه سـوخت گاز موردنیـاز متقاضیـان اســتفاده کننده از بــرق تولیــدی خــارج از شــبکه وزارت نیــرو بــا قیمــت ۷۰ درصــد متوســط ریالــی گاز صادراتــی بــا نــرخ تســعیر ســامانه نیمــا محاسـبه می‌شـود و تعرفـه سـوخت مایـع نیـز بـا قیمـت متوسـط ریالـی سـوخت مایـع صادراتـی بـا نـرخ تسـعیر سـامانه نیمـا، کـه توسـط وزارت نفـت تعییـن و اعلام می‌گردد، محاسبــه و اعمـال خواهد شـد.

گفتنـی اســت بــر اســاس ایــن آیین نامه، مصــرف بــرق و گاز بــرای اســتخراج رمزارزهــا (ماینینــگ) در ســاعات و زمــان اوج مصــرف ممنــوع اســت.

بــرای بررســی بیشــتر اقدامــات شــرکت توانیــر بــرای تامیــن بــرق ماینینـگ در کشـور و همچنیـن شـرایط دریافـت بـرق به منظـور اسـتخراج رمــزارز، بــا مصطفــی رجبــی مشــهدی ‐ عضــو هیئت مدیــره و معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی توانیـر و سـخنگوی صنعـت بـرق کشــور ‐ بــه گفت: وگو نشســتیم کــه از نظرتـان می‌گـذرد.

میـزان بـــرق مصرفی ماینینـگ در کشور چقدر است و چرا در چندیـــن ســـال اخیـــر باوجـــود فعالیـــت ماینرهـــا، ایـــن موضـــوع پررنــگ نشــده بــود، امــا در تابســتان امســال مســـئلٔه اســـتخراج رمـــزارز و بـــرق مصرفـی ناشی از آن بـه دغدغـه دولـــت تبدیـــل شد؟

 میـــزان بـــرق مصرفـــی ماینینـــگ در کشـــور به صـورت قطعـی مشخص نیسـت و برآورد‌ها حاکی از مصـرف حدود ۵۰۰ مگاوات برق برای استخراج رمزارز در کشور است. اما، پیشبینی ما این است درصورتی کـه شـرایط کســب وکار بـرای ایـن دسـته از متقاضیـان فراهـم شـود، میـزان بـرق مصرفـی ماینینـــگ طـــی ســـال‌های آینـــده بـــه ۱۰۰۰ مگاوات برسد.  
پررنگ شـــدن بـرق مصرفـی ماینینگ در صنعـت بـرق بـه این دلیل بود که این فعالان از تعرفه‌های ارزان قیمت کشاورزی، خانگی، و... اسـتفاده می‌کردنـد و در شهرک‌های صنعتـی که مشـکل تامیـن بـرق داشتند، تجهیــزات اسـتخراج نصب و به همین دلیل به دغدغه تبدیـل شده بود، اما در تامین برق، تابســتان امسـال را بدون خاموشی سـپری کردیم و از ایـن بابـت چالشـی جـدی برای صنعـت بـرق کشـور نبودند.

 بر اساس اعلام وزارت صمت، ضوابط نهایی استخراج رمزارز‌ها و شـرایط دریافـت مجوز‌ها در این زمینه به زودی اعـلام می‌شود. یکی از مباحث در این خصوص شـرایط صدور مجوز و نحؤه قیمتگـــذاری بـرق و ارائه آن اسـت؛ در ایـن زمینه، برنامه توانیـر چیست؟

نحوه تامین بـرق صنعت ماینینگ براسـاس ضوابط وزارت صمت مشـخص می‌شود که یا به صورت مســـتقل نیروگاه داشـــته باشند یا اینکه به شـبکه برق سراسری متصل شوند. شرکت توانیـر نیز بـر ایـن اساس شـرایط را پیشبینی کرده و موضوعات در حوزه برق درحال نهایی شدن اسـت و بعد از اینکه وزارت صمت هماهنگی هـای لازم را انجـــام داد، قطعی و اعـلام می‌شـود.

دولـت فرایند سیاستگذاری در حـوزه استخراج ارز‌های رمزنگار را انجام داده و اعـلام شـده اسـت کـه برق با تعرفـه صادراتی بایـــد عرضه شـود؛ اما از طرفی دیگر، فعالان بخش خصوصی یعنی ماینرهـا اعلام کرده اند که با وضعیت فعلی قصد مهاجرت از ایران را دارند، زیرا تعرفه بـرق در کشور‌هایی مثل روسـیه، گرجستان، و ارمنستان کمـر و *شـرایط فعالیـــت در حـــوزه ماینینگ بهتـــر اســـت. ایـن موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنیـــد؟

در شرایطی که برق در سایر کشور‌ها ارزان تـر باشـد این مهاجرت ممکـن است اتفاق بیفتد، اما به نظـر می‌رسـد اگر شـرایط برای تامین بـرق این صنعت در ایـران فراهم باشـد، فعالیت‌ها صورت خواهد گرفـت.
 
*در هفته‌های اخیر، چنـد نیـروگاه به خصوص نیروگاه‌های حرارتـی که در شمال کشـــور و اسـتان گیـلان فعالیـــت می‌کنند، بـرای ارائه برق به ماینرهـا اعـلام آمادگی داشتند و تاکید کرده اند کـه دولت برق آن‌ها را نمی‌خـرد و باعث شـده اســـت در آسـتانه ورشکســـتگی قـرار بگیرند و علاقـه دارنـــد با ماینر‌ها بـرای فروش بـرق توافق داشته باشند.آیا وزارت نیرو و توانیـر با این موضـوع موافق انـد و مجوز‌های لازم را ارائه خواهند کرد؟
طبـق مصوبه هیئت دولـت، نیروگاه‌هایی که درحل کارنـد باید بـرق خود را بـه شـبکه سراسـری دهنـد و آن دسـته از متقاضیانـی کـه علاقه مندنـد نیـروگاه مستقلی داشـته باشـند، می‌تواننـد مستقل از شبکه سراسـری بـرق را تولید و مصرف کنند. همچنین، کسانی که قصـد احداث نیروگاه تجدیدپذیر را دارند، می‌توانند این نیروگاه را به شـبکه برق سراسـری وصل کننـد تا شـبکه سراسـری در شرایطی کـه این نیروگاه هـا امکان تولید برق ندارند، به عنوان پشتیبان عمل کند و برق مصرفی این دسته از متقاضیـان از شـبکه سراسـری تامین شود.
در هرحال، اگر نیروگاه‌هایی در خارج از شبکه بـرق ایـران به صورت مسـتقل وجود داشـته باشـد، می‌تـوان شـرایط را بـرای فعالان صنعت ماینینگ فراهم کرد تا از این نیروگاه‌ها اسـتفاده کنند.

*شـایعه شده اسـت برخی شرکت‌های دانش بنیان یا صنعتی در حوزه رمزارز‌ها فعالیـت داشتند و در همین خصوص مجوز و انشعاب برق صنعتی یا کشاورزی دریافـت کرده بودند که هم اکنون نیز فعال اســـت؛ این موضوع صحت دارد؟

اگر شـرکت‌های دانش بنیان یا هر شـرکت دیگری از تعرفـه‌های غیـر از تعرفــه‌هایی که برای رمزارز‌ها تدوین شـده اســـت و به زودی ابلاغ می‌شود استفاده کنند، برق غیرمجاز تلقی می‌شـود و در صورت شناسایی برخورد خواهد شد و تصور بنده این اسـت که این موارد بسیار تقلیــل پیدا کرده و اندک اســـت.
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: