bazarnews

کد خبر: ۹۳۹۴۲
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۵
- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۶۵۱ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۵۵۲ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۲ هزار و ۷۰۰ ریال است.

اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

 

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۹۲ و ۶۱۶ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۳۴۹ ریال و قیمت تقاضا ۶۰۲ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۳۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۷۷۸ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۸۰۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۷۶۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۸۵۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۶۰۸ هزار و ۵۱۹ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۴۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۷ هزار و ۹۴۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۱۳۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۶۳ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۵۳۶ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۵ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۸۵۴ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۹۷۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۸۷ هزار و ۵۴۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۱۳۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار و ۲۴۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۵۲۲ ریال، امروز ۵۹۴ هزار و ۴۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۶۱۴ هزار و ۸۸۱ ریال، امروز ۶۱۶ هزار و ۲۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۴۵ هزار و ۶۲۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۰ هزار و ۴۷۳ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۲۹۹ ریال و قیمت عرضه ۶۳۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۴۶۵ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۲۹۸ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار و ۹۴۲ ریال قیمت تقاضا آن ۵۲۱ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۶۵۵ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۱۱۱ ریال و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار و ۴۳۷ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۶۰۵ هزار و ۳۲۲ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۷۱۷ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۷۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۶۱۹ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۷۸۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۷ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۷۵۲ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۶۶۳ ریال و قیمت عرضه ۵۷۱ هزار و ۶۶۵ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۹۰۹ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۵۶۴ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار و ۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۸۱ هزار و ۲۴۴ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۳۴ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۷۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۳ هزار و ۲۴۸ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۵۱۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز ۵۹۲ هزار و ۵۶۰ ریال، امروز ۵۹۲ هزار و ۶۳۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۸ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۹۰۶ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۱۹۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۷ هزار و ۳۹۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۲۰۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۱ هزار و ۷۱۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۹۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۵ هزار و ۹۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۰ هزار و ۹۰ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۲۱۷ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۲۳۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۵۰ ریال و قیمت تقاضا ۵۹۰ هزار و ۳۱۱ ریال است.

- امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۰۹ ریال، امروز ۶۰۳ هزار و ۴۶۷ ریال و قیمت عرضه ۶۱۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۴ هزار ریال است.

برچسب ها: اوراق مسکن ، تسه ، مسکن
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: