bazarnews

کد خبر: ۹۶۸۲۶
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۰
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی عضویـت کشـور‌ها در سـازمان همـکاری شـانگ‌های را موجـب تقویت رویکرد چند جانبه‌گرایی و ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای و زمینه‌ی حضور موثرتر دانست.
مهدی عسگری درباره ظرفیت بالای اقتصادی سازمان همکاری شانگ‌های برای ایران، گفت: عضویـت کشـور‌ها در سـازمان همـکاری شـانگ‌های موجـب یکپارچگـی و هم‌افزایی در تصمیـم‌گیـری‌های اقتصـادی میان اعضا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی می‌شود. این سـازمان باتوجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه بریکس، حجم اقتصـادی ۲۳ هزار میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای انجام مبادلات اقتصـادی برخوردار اسـت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اهمیت بالای این عضویت برای ایران افزود: عضویت دائم ایران در شانگ‌های از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان به شمار می‌رفت و اکنون با پیوستن آن به عنوان یک عضو دائم می‌توان امیدوار بود که سطح تعامل و تجارت خارجی ایران با اعضای شانگ‌های افزایش یابد.

شانگ‌های ما را در مسیر تحریم‌ناپذیری مقاوم‌تر خواهد کرد
عسگری عضویت دائم ایران در سازمان شانگ‌های را مساوی با بازتر شدن دست ایران در زمینه مقابله با تحریم‌ها دانست و گفت: با استفاده درست از ظرفیت‌های گوناگون کشور‌های عضو این سازمان می‌توانیم در مقابل محدودیت‌هایی که اروپایی‌ها و آمریکا علیه اقتصاد ایران اعمال کرده‌اند، با قدرت بیشتری ایستادگی کنیم، هر چند نباید فراموش کرد که تعاملات گسترده ایران در سطوح مختلف سیاسی با کشور‌های دنیا، باید به عنوان یک راهکار استراتژیک از سوی ایران در عرصه بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: عضویت ایران در پیمان شانگهای، کارت‌های قدرتمندتری برای بازی در حوزه‌های مختلف در اختیار ایران قرار خواهد داد تا بتوانیم نقش موثرتری در پیمـان‌هـای اقتصـادی آسـیایی، اقیانوسـیه و پاسـفیک ایفا کنیم. در واقع عضویت ایـران در پیمان شـانگ‌های ایجاد یک نقش جدیـد بـرای ما در عرصـه بیـن‌المللـی اسـت که در پی آن می‌توانیم بسـیاری از اسـتاندارد‌های سـابق خـود را بهبود ببخشیم و بـا ارتقا فاکتورهـای سیاسـت بیـن‌المللی خـود، به دنبال بـازی در زمین‌هـای تحریم ناپذیرتر باشیم.

عضویت ما علاوه بر تاثیر روی تعاملات اقتصادی، همکاری‌های بانکی، امنیتی و سطح بازرگانی ما را نیز افزایش می‌دهد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ظرفیت‌های شانگ‌های را محدود به بهبود و افزایش تعاملات اقتصادی ایران در منطقه و جهان دانست و ادامه داد: سـازمان همکاری شـانگ‌های سـازمانی میان دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شـده اسـت. این سـازمان در سـال ۲۰۰۱ توسـط کشور‌های چین، روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکسـتان و ازبکستان با هدف برقـرار کـردن موازنـه در برابـر نفـوذ آمریـکا و ناتـو در منطقـه، پایـه‌گـذاری شـد و در سـال ۲۰۱۵ با عضویت کشـور هند و پاکسـتان موافقـت شـد.

توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصادی سازمان شانگ‌های است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با شورای مشترک بانکی سازمان شانگ‌های چنین گفت: یکی از مهمترین دسـتاورد‌های اقتصادی سـازمان شـانگ‌های توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین مالی پروژه‌های مشترک سازمان است که اینکار آسیب‌پذیری تامین مالی تعاملات اعضای این سازمان را به حداقل می‌رساند.

با توجه به حضور ایران، امکان تشکیل باشگاه انرژی در این سازمان افزایش یافته است
عسگری با اشاره به ظرفیت متقابل اعضای شانگ‌های و ایران در زمینه انرژی گفت: روسـیه در سـال ۲۰۰۷ پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت کند. هرچند این تشکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت؛ اما حالا باتوجه به حضور ایران و روسـیه – با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، میل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی بسـیار بالا اسـت. پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بالا هسـتند. ایـن پروژه‌ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره بـرداری از حوزه‌های نفت، گاز و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین است.

در میان کشـور‌های عضو شـانگهای، تنها چین در ردیف ۱۰ کشـور شـریک تجـاری ایـران قـرار دارد و ایـن نشـان دهنـده پتانسـیل ایـن سـازمان بـرای ایجاد یک رشـد جهشـی در تجارت خارجـی ایران اسـت

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر استفاده صحیح از فرصت‌های تجاری تمام کشور‌های عضو سازمان شانگهای، در خصوص سایر فرصت‌های اقتصادی ایران از حضور در سازمان شانگ‌های گفت: حفـظ و گسـترش بازارهـای صادراتـی نفـت ایـران، تحکیم جایگاه ایران در پروژه یک کمربند- یک جاده، کاهش فشار تحریمی آمریکا، حضـور در زنجیـره ارزش افـزوده کشـور‌های عضـو بـا اسـتفاده از پتانسـیل انـرژی، نیـروی انسـانی، بـازار مصـرف، فرصـت‌هـای صادراتـی بـه غـرب و جنـوب آسـیا و اروپـا، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه برای افزایش قدرت رقابت در صادرات کالا سرفصل‌ها و ظرفیت‌های مهم دیگری است که امروز در اختیار داریم و باید از آن‌ها به درستی استفاده کنیم.

/خانه ملت
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: